VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Věk a doklady

Nájemce musí dovršit věk minimálně 18 let a být držitelem platného řidičského oprávnění příslušné skupiny. Pokud nájemce nepředloží příslušné řidičské oprávnění, nebude mu skútr pronajat a nevzniká mu tak nárok na vrácení jakékoliv části nájemného. Skútry pronajímáme po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Skútr smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno skútr jakkoli upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Půjčovací doba

Skútry půjčujeme a možné převzetí je mezi 8. - 12. hodinou. Po dohodě lze dohodnout i individuální čas převzetí.

Převzetí a vrácení skútru

Skútrse předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Skútr se předává i vrací dle časů uvedených u jednotlivých výpujčních tarifů, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Kauce

Při předání skútru požadujeme vratnou kauci, jejíž výše je uvedena u každého tarifu samostatně v ceníku. Kauci je možné uhradit při převzetí skútru prostřednictvím Vaší platební karty nebo před převzetím skútru bezhotovostně. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození skútru a také na úhradu spoluúčasti na havarijním pojištění.

Pojištění

Skútry mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem skútru s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 5 %, min. však 5000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství motocyklu se havarijní pojištění neuplatňuje. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem potvrzení rezervace zálohovou fakturu. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného jako blokaci termínu. Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný předá při převzetí skútru. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně před převzetím skútru nebo kartou na místě.

Sankce

Za ztrátu klíčů od skútru, osvědčení o registraci skútru, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného skútru účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení skútru, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, či odcizení skútru je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Skútry jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Podmínky storna

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 a více dní před sjednaným prvním dnem pronájmu, a 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 6 a méně dní před sjednaným prvním dnem pronájmu či nedostavení se k převzetí skútru ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.